IKOS 3.17

Informasjon om ny tellerfunksjon:

Sjekklister med telling er erstattet med tellere

Sjekklister som før hadde tellinger vil nå etter oppgraderingen ha mistet denne funksjonen. Disse sjekklistene har nå blitt til vanlige sjekklister med datoskår og eventuelt sjekkpunkter (hvis de hadde sjekkpunkter fra før). Mulighet for å telle dager blir nå ivaretatt som egne «Tellere».  Nedenfor er det beskrevet hvor i løsningen du ser endringene.

 1. Organisasjon/Brukeroppsett/Oppfølging: Sjekklister med telling av dager har blitt til vanlige sjekklister.
 2. Organisasjon/Brukeroppsett/Tellere: Viser tellerne som er tatt ut av sjekklistene. Disse har samme navn som de gamle sjekklistene, for eksempel «Mottatt sak», «Meldt utskrivningsklar» og «Frist ferdig».
 3. Avdeling/Avdelingsspesifikasjon: Her er det en ny overskrift «Tellere», hvor avdelingen kan velge hvilke de vil benytte.
 4. Avdeling/Avdelingsoppsett: Viser de opprinnelige sjekklistene; nå uten telling.
 5. Avdeling/Fokustavleoppsett: De opprinnelige sjekklistene er fortsatt som kolonner på tavlen, men tellingene er borte. 

Hva må gjøres etter oppgradering

 1. Organisasjon/Brukeroppsett/Tellere: Endre navn på alle tellere (overskrift) til det som var overskrift på tellingen i de gamle sjekklistene. NB Bruk fullt navn, ikke forkortelse. For eksempel:
  1. Endre «Frist ferdigbehandlet» til «Fristbrudd»
  2. Endre «Mottatt» til «Saksbehandlingstid»
  1. Endre «Meldt utskrivningsklar» til «Overliggerdøgn»
 2. Organisasjon/Brukeroppsett/Tellere: Opprett flere nye tellere ved behov. Hvis man for eksempel ønsker å telle saksbehandlingstid for ulike typer saker, så oppretter man en teller per sakstype. Merk telleren med et unikt navn, for eksempel Sakstid Boligsøknad, Sakstid BPA. Det vil så være mulig å få statistikk per teller.
 3. Gå til hver avdeling/Avdeling/Avdelingsspesifikasjoner/Tellere
  1. Velg aktuelle tellere
 4. Avdeling/Fokustavleoppsett: Klikk «Ny sjekkliste» og søk opp navnet på telleren du vil ha på fokustavlen. Lagre. NB Hvis avdelingen har mange tellere, så bør man velge ut kun et par til fokustavlen.
 5. Avdelingens tellere vises nå til høyre på brukerkortet.
 6. Avdelingsoppsett og Fokustavleoppsett: De opprinnelige sjekklistene (nå uten tellinger) er fortsatt i avdelingsoppsettet og eventuelt valgt inn som kolonner på fokustavlen. Vurder om sjekklistene skal beholdes eller slettes. Dersom sjekklisten kun er for registrering av en dato, så kan den slettes. Datoen blir registrert i telleren. Dersom sjekklisten i tillegg har sjekkpunkt, så kan den beholdes, men man kan skru av at sjekklisten skal ha datoskår.

Nyttige feilrettinger:

 • “Refresh”-funksjonen fungerer igjen.
 • Rettet en rekke utfordringer med alle beskjedfunksjoner.
 • Repetisjon av beskjeder.
 • Se gamle beskjeder.
 • Hurtigvisning av beskjeder (peker over beskjed)
 • Overføring av brukere mellom avdelinger
 • Korrekt sortering av sjekkpunkter.
 • Rettet feil visning av sjekkpunkter i sjekklister med multiple score.
 • Rettet feil mht. Å slette sjekkpunkter i sjekklister med multiple score.
 • Diverse rettelser rundt sortering og filtrering av KPI-båndet.
 • Sortering av sjekklister på avdelingsnivå vises korrekt.
 • Visning av “mine brukere” er nå korrekt.
 • Tilgang til sentralt brukerkort fungerer igjen for saksbehandlingsavdeling.
 • Registrering av hendelser funger normalt.
 • Korrekt sortering av tjenester på organisasjonsnivå.
 • Rettet en feil mht. Tellere der dato for pause kunne settes etter avsluttet pause.

IKOS 3.16.0

Ny utvikling

Generell layoutendring i brukertavlen:

Brukertavlen er forenklet ved noen designgrep.

 • Ny bruker er en pluss-knapp.
 • Nøkkeldata – eller KPI (Key Performance Indicator) – vises nå øverst på tavlen som standard. Trykk på kolonnene for å filtrere tavlen. Alle filtreringer kan trykkes på for å filtrere listen over brukere. Samtidig vises på samme tid sanntidsinformasjon knyttet til ønskede KPI som hvor mange brukere er nye, hvor mange er i hvilken HLS, hvor mange frister forfaller osv.
 • Nedtrekksmeny for å filtrere grupper. KPI-filteret oppdaterer seg i takt med at man endrer gruppevisning.
 • Aktivere fokustavle (som før).
 • Knapp for institusjonsmeldinger.
 • Knapp for romadministrasjon.
 • Knapp for søkefunksjon.

Tellere:

For å telle korrekt antall dager i forbindelse med f.eks. overliggerdøgn innføres tellere. Dette er en funksjon for å definere noe man ønsker en teller omkring. Tellere defineres under organisasjonsoppsett og kan deretter legges til ønsket avdeling under oppsett av Avdelingsspesifikasjoner. Tellere kan startes, pauses og stoppes.

Eksempel på konfigurasjon av tellemekanisme for overliggerdøgn.

Forløpstavlevisning av tellere
Brukerkortvisning av teller

Tjenestetider:

For avdelinger som følger med på tjenestetider, så er det en endring. Tjenestetider vises nå alltid på brukerkortet, og kan oppdateres ved behov. Det er ikke lenger slik at felt for tjenestetider åpner sog for revurdering når man starter en ny vurdering.

Dersom man ønsker at ansatte skal oppdatere tidene, så anbefaler vi at man lager et sjekkpunkt “Tjenestetider er oppdatert på brukerkortet” i en eksisterende sjekkliste. Aktuelle sjekklister kan for eksempel være “Ny tjenestemottaker frist 2” eller “Faglig vurdering helhetsvurdering”.

IKOS statistikk:

Det er gjort en ny gjennomgang av datagrunnlaget for rapportene. I tillegg er det laget nye rapporter både for dashbordvisningen og innsiktsfanen.

Dashbord:

 • Ny tellerrapport som viser resultater av registrering av en valgt teller i en tidsperiode.
Rapport for valgt teller «overliggerdøgn» i et tidsrom.

En ny rapport for tidsfrister ihht. brukertavlen som viser vurderinger av tjenestebrukere der man enten har eller ikke har møtt tidsfristen, samt vurderinger som ikke er satt til å ha noen frist.

Tidsfrister for vurderinger utenfor eller innen tidsfrist.

Innsikt:

 • En ny rapport for frister. Rapporten viser nåstatus for hvordan frister er overholdt eller ikke ihht. gruppetilhørighet, TA eller PK. Rapporten viser et søylediagram med tellere, samt den tilhørende tabellen.

En ny rapport for gjennomstrømning av tjenestebrukere. Innsiktfanen inneholder en historisk rapport for en tidsperiode på opp til 6 mnd. som viser nøkkeltall for antall tjenestebrukere som på ulikt vis har «strømmet» gjennom avdelingen.

Forklaring knyttet til gjennomstrømningsrapporten i IKOS.
Eksempel på gjennomstrømningsrapport.

Merk at alle tellinger er pr. døgn, dvs. at dersom man registrerer to pauser på samme dag, vil dette kun synes som en pause i tellingen i rapporten.

Man kan også aggregere rapporten opp til enhetsnivå for å se tall pr. avdeling.

Eksempel på gjennomstrømningsrapport på enhetsnivå.

Integrasjoner:

VKP integrasjon fase 2.

 • Mulig å skrive resultat fra sjekkliste og registrerte hendelser som journalnotat til EPJ. Krever at ansatte legges inn med ID-nummer fra EPJ slik at notatene får med hvem som har utført registreringene.

Mekanisme for å håndtere midlertidig stopp og start av tjeneste i EPJ.

 • Fra før settes tjenestebrukere som inaktive når de har stoppede tjenester i EPJ. Ved start av tjeneste igjen i EPJ har tjenestebrukeren blitt ansatte som en ny tjenestebruker i IKOS.
 • Vi støtter nå automatisk fortsettelse av tjenester for en tjenestebruker i IKOS dersom en stoppet tjeneste startes opp igjen innen kl. 12 påfølgende dag.

Beskjeder/Meldinger:

Beskjeder kan nå gjentas med dags/ukesintervaller.

Eksempel på en beskjed som gjentas periodisk.

Generelle forbedringer:

Nyeste bruker havner øverst på brukertavle etter å ha blitt opprettet.

Sortering (rekkefølge) av sjekklister vil som standard være som rekkefølgen på sjekklistene i biblioteket på organisasjonsnivå. Avdelingen kan overstyre sortering (rekkefølge) av sjekklister på avdelingsnivå ved å gå til den nye visningen «organiser sjekklister» i avdelingsoppsettet.

Overstyring av rekkefølge av sjekklister på avdelingsnivå. Man går til fanen «organiser sjekklister» og drar sjekklistene opp og ned, og trykker «lagre».

Merk: Det er en kjent bug at avdelingsoppsett viser rekkefølgen av sjekklister ihht. dato for at sjekklisten er lagt til avdelingen, ikke pr. rekkefølgen man har lagret. Rekkefølgen er likevel lagret.

Avdelingsoppsett av sjekklister: Lagt til informasjonsknapp for å se detaljer rundt hva en sjekkliste inneholder. Ved å trykke på «i»-knappen vises detaljer rundt hver sjekkliste.

Ved å trykke på «i» vises innholdet i sjekklisten.

Kan fjerne et parallelforløp direkte fra brukerkortet (f.eks. der man la til et slikt forløp ved en feil).

Nyttige feilrettinger:
Bugs – feil i deadline 2 der denne har blitt benyttet som deadline 1 i visse tilfeller.
Bugs – mulig å bla seg tilbake i nettleser etter logout er ikke lenger mulig.
Bugs – det er igjen mulig å kunne søke opp en ansatt på brukertavlen.
Bugs – Rapport for Hendelser vises igjen under IKOS statistikk – Innsikt
 
Ytelsesforbedringer:
Henter ikke opp hele brukerregisteret for hver gang. Søker i stedet opp bruker man skal finne.
Generelle ytelsesforbedringer.

Post a comment

Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.