1 of 2

Wi-Fi lokalisering

Hvorfor Wi-Fi lokalisering

Om man skanner Wi-Fi lokasjoner så brukes Wi-Fi aksesspunkter som kilde til posisjonering. Dermed slipper man å bruke den strømtørste GPS/GNSS-teknologien, og man unngår feilposisjoneringer forårsaket av at geolokasjonstejenster feilposisjonerer tilfeldige aksesspunkter.

Hvilke (Safemate-) enheter kan brukes?

Safemate-enheter med støtte for Wi-Fi kan konfigureres til å lokalisere ved hjelp av Wi-Fi – det er dette vi kaller Wi-Fi lokalisering.

De enhetstyper som støtter Wi-Fi lokalisering er:

  • Trigger Three E/-Four
  • Watch One/-Two/-Three/-Five

Enheter som ikke støtter Wi-Fi lokalisering er:

  • Track One/Three
  • Trigger One/Two/Three

Konfigurering av Wi-Fi lokalisering

Wi-Fi lokalisering er basert på at man bruker Safemate til å skanne eteren for Wi-Fi-nettverk for å bruke (meta-) informasjon om Wi-Fi aksesspunkter som posisjoneringskilder.

Det er kun Wi-Fi-nettverk på 2,4 Ghz som brukes, ikke Wi-Fi-nettverk på 5 Ghz.

Merk at Safemate kommuniserer ikke over Wi-Fi nettverk, det er kun for posisjonering at Wi-Fi benyttes. Av samme grunn trenger man aldri passordet til Wi-Fi-nettverkene slik som man behøver om man skal kommunisere over dem. 

For å konfigurere en Wi-Fi lokasjon gå til tab “Wi-Fi lokalisering” under enhetsinnstillinger.

Bring Safemate-enheten fysisk til ønsket posisjon og trykk Start skanning.

Skanningen tar opp mot et minutt. Finner Safemate aksesspunkter vil man bli presentert en oppsummering av hvor mange Wi-Fi-nettverk som ble skannet.

Trykk så knappen Posisjonsbestem Wi-Fi lokasjon for å posisjonere Safematens posisjon nøyaktig. Merk at foreslått posisjon kan være unøyaktig. Bruk om ønskelig satellittvisning for å lette posisjoneringen.

Dra kartmarkøren til Safemates plassering og trykk Angi posisjon (nede til høyre). Posisjonen kan om ønskelig justeres senere.

Gi så Wi-Fi lokasjonen et beskrivende navn, f.eks. Dagligstue og trykk Lagre.

Om du ønsker å la Wi-Fi lokasjonen gjelde for en underavdeling eller hele kommunen, velg Delt lokasjon.

Dersom du ikke velger Delt lokasjon så betyr det at Wi-Fi lokasjonen kun gjelder for den Safemate-enheten du konfigurerer nå. Dette kan også endres ved senere.

Deretter presenteres Wi-Fi lokasjonen Dagligstue med tre knapper. Man kan herfra redigere Wi-Fi lokasjonens navn og aksesspunkter, reposisjonere Wi-Fi lokasjonen eller slette Wi-Fi lokasjonen.

Delte Wi-Fi lokasjoner kan redigeres/slettes under standardinnstillingene til underavdelingen der den ble lagret (se seksjon om Delte Wi-Fi lokasjoner nedenfor.

Posisjonering ved hjelp av Wi-Fi lokasjoner

Så lenge Safematen har Wi-Fi-kontakt med minimum et av aksesspunktene i en Wi-Fi lokasjon, så vil Safemate holde GPS/GNSS avskrudd og posisjonere Safemate i henhold til definisjonen av Wi-Fi lokasjonen.

Merk: Trigger Four er "best i klassen" på Wi-Fi-lokalisering. Watch Two og Trigger Two 4G kan finne på å rapportere GPS-posisjoner selv om de har kontakt med Wi-Fi-nettverk omfattet av Wi-Fi-lokaliseringsoppsett. Vi jobber med produsent for å forbedre dette.

Dersom det er flere Wi-Fi lokasjoner inneholdende overlappende sett med Wi-Fi aksesspunkter, så vil Safemateplattformen vurdere signalstyrke og andre forhold og plassere Safemate på den mest sannsynlige Wi-Fi lokasjonen.

Delte Wi-Fi lokasjoner

Om man har huket av for Delt lokasjon så vil Wi-Fi-lokasjonen som tidligere nevnt deles av alle Safemate-enheter som tilhører den underavdelingen som Safemate-enheten tilhører. Fordi delte lokasjoner tilhører underavdeling/kommune må lokasjonen endres/slettes ved å gå til underavdelingens/kommunens standardinnstillinger.

Migrering

For de som har investert i å sette opp Wi-Fi-routere ved hjelp av den nå pensjonerte Innendørs posisjonering-tab’en, så kan man merke seg at denne konfigurasjonen vil bli migrert over til nye Wi-Fi-lokalisering. Dermed vil man kunne nyte godt av den jobben som er gjort inntil man får anledning til å skanne i henhold til den nye metoden her beskrevet.

Det er først når man skanner etter den nye metoden at man klarer å hente ut gevinstene fra nye Wi-Fi lokalisering.

Webinarvideo

Halvtimes video fra webinar 17. august 2023.