1 of 2

Trygghetssentralen

Innledning

Safemate Go-abonnementet kan utvides til å inkludere døgnbemannet alarmtjeneste levert av Careium (tidligere Doro Care). Tilknytning til alarmtjenesten er en betalbar tilleggstjeneste der egne priser gjelder.

Tilknytningen fungerer slik at dersom det ikke er lagt inn mottakere i varslingslisten, eller at mottakerne ikke er besvarer alarmanrop, så vil alarmene videresendes til en alarmoperatør.

Alarmhåndtering

Alarmoperatører anvender informasjon som fremkommer i samtalen, samt eventuelle registrerte tilleggsopplysninger og notater fra tidligere alarmer og utrykninger, for å bestemme hvorvidt videre tiltak som skal iverksettes. Slike tiltakt kan omfatte varsling og utrykning via akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Dersom det i løpet av samtalen ikke avdekkes hva som er situasjonen hos den som har utløst alarmen, skal evt. registrerte kontaktpersoner varsles (pårørende/frivillige). Dersom det ikke oppnås kontakt med pårørende/frivillige, skal utrykning iverksettes. En slik situasjon gis høyeste prioritet. 

I motsatt fall, dersom det i samtalen gis uttrykk for at det ikke er behov for hjelp, avsluttes alarmsituasjonen.

Knytning

Knytningen mellom Safemate og Trygghetssentralen gjøres i Safemate Go ved å velge “Knytt enhet til Trygghetssentralen” nederst til venstre i varslingslisten.

Etter knytningen er foretatt vil helsepersonell fra Trygghetssentralen ringe telefonnummeret til Safemate Go-brukeren for en initiell kartleggingssamtale. Først etter kartleggingssamtalen er gjennomført kan tjenesten anses som i drift.

Umiddelbart etter man har opprettet knytningen vil oppsettet være aktivt, og alarmsamtaler som ikke håndteres av mottakere i varslingslisten vil bli eskalert til Trygghetssentralen, som beskrevet i avsnittet “Alarmhåndtering”.

Varsling til Politi/AMK

Varsling til Politi/AMK vil foretas om en av følgende kriteria er oppfylt:

  1. Akutte livstruende situasjoner. Alarmoperatør vurderer at det er stor utsikt til tap av liv hvis ikke hjelp gis umiddelbart.
  2. Akutte helsetruende situasjoner. Alarmoperatør vurderer at det er stor utsikt til vesentlig forverring av helse/allmenntilstand er varig hvis ikke hjelp gis umiddelbart.
  3. Manglende kommunikasjon. Alarmer der alarmoperatør ikke oppnår kontakt med alarmutløser.
  4. Hastesituasjoner. Alarmoperatør vurderer at det er stor utsikt til at alarmutløseren lider vesentlig overlast hvis ikke hjelp gis så fort som mulig.

Dersom det er hensiktsmessig kan toveis samtaleforbindelse opprettholdes så lenge som mulig mens utrykning er på vei.

Dokumentasjon

Alle hendelser dokumenteres i Careium sitt responssenter, lydlogger og notater arkiveres som dokumentasjon på handling og slettes ved avslutning/terminering av tjeneste.

Om Careium

Desember 2021: Doro Care har endret navn til Careium.

Doro Care AS har 34 års erfaring med drift av døgnkontinuerlig responssenter bemannet med offentlig godkjent helsefaglig personell. Doro Cares personell drifter et sertifisert responssenter lokalisert i Oslo med lang erfaring med å levere trygghetsalarmtjenesten og velferdsteknologi til norske kommuner.

Doro Care har inngående kunnskap om behandlingsapparatet som yter medisinsk nødhjelp i Norge, og har et godt samarbeid med lokale AMK og andre aktuelle instanser som eksempelvis brann- og redningsetaten, politietaten, hjelpeorganisasjoner.

Doro Cares responssenter er bemannet 24 timer i døgnet alle dager i året med norsk offentlig godkjent helsepersonell. Det er i dag alltid minst en offentlig godkjent sykepleiere på operativ vakt gjennom døgnet i tillegg til øvrig helsepersonell. Hver vakt er bemannet med en vaktleder samt en sykepleier som har det overordnede faglige ansvaret.