1 of 2

Enhetslisten

En sentral skjerm i applikasjonen er listen over Safemater, som man kommer til ved å trykke på menyvalget «Enheter». Her listes en samlet oversikt over alle de Safemate-enheter som du har adgang til å administrere. Du ser kun de Safemater som er knyttet til de underavdelinger du selv er knyttet til.

Har du tilgang til et stort antall Safemater kan du benytte dropdown-bokser for å avgrense søket. Du kan også selv velge sorteringskriteria, dvs. påvirke hvordan listen skal sorteres.

Her er et eksempel på en Safemate-rad:

For hver rad i Safemate-listen vises følgende informasjon fra venstre mot høyre:

 • Statusikon
 • Enhetstype (Safemate-type)
 • Serienummer
 • Navnet på Safematen
 • GSM signalstyrke
 • Batteristatus
 • Sporingsstatus
 • Tidspunkt for siste kontakt
 • Telefonnummeret (til Safematen)
 • Knappen «Vis på kart»
 • Knappen «Varslingsliste»
 • Knappen «Enhetsinnstillinger»
 • Info-knapp

Safematenes ulike tilstander

En Safemate kan ha en mengde forskjellige tilstander, og også en kombinasjon av forskjellige tilstander. Den mest kritiske tilstanden vises helt til venstre for hver enkelt rad. Dersom ikonet ikke gir mening for deg, så kan du rulle over ikonet med musepekeren (eller trykke på ikonet på tablet) for å få hjelpetekst. Her er en oppsummering:

Ikon
Betydning

Man Down. Ved hjelp av kompliserte algoritmer har Safemate ved hjelp av det interne aksellerometeret vurdert og meldt om at at bæreren sannsynligvis har falt om. Man Down er kun tilgjengelig for Safemate Trigger One.

Brukerutløst alarm. Bæreren har selv utløst en alarm.

Geofence passert. Bæreren har brutt de oppsatte reglene for Geofence (elektronisk gjerde).

Feilet selvsjekk. Safemate sine baksystemer har fastslått at det har gått lengre tid enn det som er angitt som lengste tillatte intervall uten kommunikasjon.

Utdatert posisjon. Utdatert posisjon: Dersom en Safemate som har automatisk lokalisering skrudd på ikke lykkes med å rapportere en gyldig posisjon over en viss tidspriode (default: 7 dager), så vil plattform varsle hendelsen «utdatert posisjon». Denne hendelsen er ikke representert med en varslingstype i Safemate Pro, men vil varsles til abonnenter av hendelsen; «feilet selvsjekk».

Lavt batteri. Safemate har mindre batterikapasitet enn det som er angitt som definisjonen av “svakt batteri” for denne Safematen (default = 20%).

Avslått. Safematen har blitt skrudd av.

Ikke i bevegelse. Safematen kommuniserer regelmessig med server, og er teknisk i god stand, men tiden siden forrige gang den var i bevegelse har overskredet kommunens angitt verdi for “ikke i bevegelse”.

Ukjent. Safemate sine baksystemer har aldri fått livstegn fra denne Safematen. Denne tilstanden vil bestandig inntreffe i perioden mellom at en Safemate blir lagt til, og at den blir skrudd på og melder seg inn til Safemate baksystemer.

Alt OK! Safematen er ikke omfattet av noen av tilstandskategoriene ovenfor.

Enhetstyper

Ikon
Produktnavn
Trigger One

“Trigger One” (tidligere “Safemate NF-2404”).

“Trigger Two”.

“Track One”.

“Trigger Three”.

 

“Trigger Four”.

“Watch One”.

   

“Watch Two”.

 

“Watch Three”.

Batteristatus

En Safemate er drevet av et batteri som har en viss levetid. Levetiden varierer fra 1 til 7 døgn avhengig av enhetstype og bruksmønster. Når en Safemate har nådd grensen for hva som er definisjonen av “lavt batteri”, vil den gå over i kategorien med samme navn. Samtidig vil de mottakere som abonnerer på hendelsestypen “lavt batteri” motta SMS eller epost om dette. En liten “hale” til venstre for batterisymbolet indikerer at Safematen i øyeblikket befinner seg til lading.

Lokaliseringsmodus

En Safemate kan enten være i normalmodus eller lokaliseringsmodus. Lokaliseringsmodus angis ved hjelp av to føtter som enten står side ved side (normalmodus) eller litt fra hverandre (lokaliseringsmodus).

Lokalisering
Ikke lokalisering

Lokalisering som konsept berøres inngående i en egen leksjon.

Telefonnummer

Man kan fort glemme at Safemate jo faktisk er en telefon. Den har sitt eget 12-sifrede mobilnummer (8-sifrede mobilnumre er, etterhvert som IoT-trenden (Internet of Things) brer om seg, mangelvare). De som er listet i varslingslisten har adgang til å ringe til Safematen ved å anvende det 12-sifrede nummeret. Safemate autosvarer, så det er ikke behov for å trykke på noe for å svare på anropet. Men altså; innringere som ikke ligger i varslingslisten blir avvist i personvernets navn.

De tre knappene

Helt til høyre i hver rad i Safemate-listen befinner det seg tre knapper som er svært sentrale.

Fra høyre mot venstre:

 • Vis på kart,
 • Varslingslisten,
 • Enhetsinnstillinger.

Disse knappene blir belyst i senere leksjoner.

Notatfelt

Ute til høyre på hver linjen er det en sirkel med bokstaven i. Trykker man på denne åpnes en info-boks hvor det er notatfelt som man kan lagre fritekst i. Man kan velge å la teksten man skriver her inkluderes i SMS-meldinger og e-poster som sendes ved alarm.

Sirkel-symbolet ser litt annerledes ut når det befinner seg fritekst der, så man skal kunne skille ut hvilke enheter som har tekst uten å måtte åpne hver enkelt av dem.

Sortering

Safematelisten kan sorteres etter følgende kriterier:

 • Standardsortering (mest kritiske hendelser øverst)
 • Siste kontakt – stigende
 • Siste kontakt – synkende
 • Navn
 • Notat (synkende)
 • Telefonnummer